epigraphiebyzantine.frRégion : Macédoine_ 8 textes

Corpus_Macédoine_Christoupolis/Kavala_128

Romain Lécapène et ses fils Constantin, Etienne et Christophore ainsi que Constantin VII (925-926) - Restauration du mur d'enceinte.
S. REINACH, « La reconstruction du mur de Cavalla au Xe siècle », BCH, 6, 1882, p. 267-275 ; P. LEMERLE, Philippes, 1945, p. 124, 128 et 141.

Τὰ πρὶν φθαρέντα καὶ πεπτωκότα τείχη
ἴστησιν στερρῶς Βασιλεῖος ὁ Κλάδων,
ὁ στρατηγέτης Στρυμόνος ὁ ἀνδρεῖος,
ἐπὶ Ῥωμάνος, Κωνσταντίνου, Στεφάνου,
καὶ Χριστοφόρου, αὖθις δὲ Κωνσταντίνου,
τῶν πενταρίθμων εὐτυχῶν βασιλέων,
ἔτ(ους) ἀπὸ κτίσεως κόσμου ͵ϛυλδʹ ἰνδικτιῶνος ιδʹ. Ἐγράφη
διὰ χειρὸς Στεφάνου Βασιλικοῦ Σπαθαρίου.

Basile Kladôn, stratège du Strymon. Etienne, spathaire impérial.

"Ces murs auparavant détruits et renversés sont solidement reconstruits par Basile Kladôn, le vaillant stratège du Strymon, sous Romain, Constantin, Etienne, Christophore et Constantin encore, les cinq bienheureux basileis, l’an de la création du monde 6434, la 14e indiction (=925-926). Cela a été écrit de la main d’Etienne, spathaire impérial."


Corpus_Macédoine_Philippes_129

Nicéphore Phocas, Basile II et Constantin VIII (963-969) - Restauration du mur d'enceinte.
P. LEMERLE, « Le château de Philippes au temps de Nicéphre Phocas », BCH, 61, 1937, p. 103-108, pl. XIV (photographie) ; P. LEMERLE, Philippes, 1945, p. 142-143. Des remarques et des critiques ont été apportées dans l’article de S. PROVOST, « Une réfection des remparts de Philippes », REB, 61, 2003, p. 167-169 et n. 4.

[Ἐτελιώθη τὸ ἔργον τοῦ κάσ]τρ(ου) Φιλήπο ἐπὶ
[τῶν φιλοχρίστων δεσποτῶν Νικηφ]όρου Βασιλείου καὶ Κωνσταντίνου
[ἔτους κτίσεως κόσμου ͵ϛυο.ʹ, σ]τρατιγεύοντος Ῥωμα-
[νοῦ τοῦ βασιλικοῦ πρωτοσπαθαρί]ου ἐσπιστατοῦντος Λέωντος
τουρμάρχου.

Romain, protospathaire et stratège. Léon, tourmarque.

"A été achevé le travail du fort de Philippes sous les maîtres qui aiment le Christ Nicéphore, Basile et Constantin, l’an de la création du monde 6471-6477 (=963-969), Romain le protospathaire ( ?) exerçant la fonction de stratège et sous la conduite du turmarque Léon."


Corpus_Macédoine_Philippes_130

Michel VII Doukas (1076-1077) - Restauration d'une porte des remparts.
N. ZIKOS, Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον, 40, 1985, Chron., p. 281-282 (fac-simile) ; G. VELENIS, K. TRIAN-TAPHYLLIDIS, Byzantiaka, 11, 1991, p. 99-116 ; S. PROVOST, REB, 61, 2003, p. 167-182.

+ Ἀνεκαινίσθη ἐπὶ Μιχαὴλ τοῦ φιλοχρίστου ἡμῶν βα̣[σσιλέως τοῦ Δ]οῦκα παρὰ βασιλείου
Μητροπολίτου Φιλίππων τοῦ Καρτζιμοπώλου. Μη̣[νὶ ...] ἔτους ͵ϛφπεʹ.

Basile Katrtzimopôlos, métropolite de Philippes.

"(La porte) a été restaurée sous Michel Doukas notre basileus dans l'amour du Christ par Basile Kartzimopôlos, métropolite de Philippes. Au mois de (…), l’an 6585 (=1076/1077)."


Corpus_Macédoine_Thessalonique_132

Justinien II (688-689) - acte de donation à l'église Saint-Démétrius.
Dernière édition : J.-M. SPIESER, TM, 5, 1973, n°8, p. 156-159.

+ 1Θεία δωρεὰ φιλοτιμηθεῖσα τῷ ἁγίῳ καὶ πανενδόξῳ μάρτυρι Δημητρίῳ παρὰ τοῦ τῆς ὅλης οἰκουμένης δεπότου Φλ(αουίου) Ἰουστινιανοῦ τοῦ θεοστεφοῦς καὶ εἰρηνοποιοῦ βασιλ[έως τ]ῆς ἁλικῆς τῆς θεοφυλάκτου ἡμῶν + | 2πόλεως Θεσσαλονίκης ἐπὶ Πέτρου τοῦ ἁγιωτάτου αὐτῆς ἀρχιεπισκόπου. + Ἐν ὀνόματι τοῦ κ(υρί)υ καὶ δεσπότου Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ τοῦ Θ(εο)ῦ καὶ Σ(ωτῆ)ρ(ο)ς ἡμῶν αὐ[τοκράτω]ρ εὐεργέτης εἰρηνικὸς Φλάυιος | 3Ἰουστινιανὸς πιστὸς ἐν Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστ)ῷ τῷ Θ(ε)ῷ βασιλεύς · δωρεὰ τῷ σεπτῷ ναῷ τοῦ ἀγίου καὶ ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου ἐν ᾧ τὸ ἅγιον αὐτοῦ κατάκειται λε̣[ί]ψανον. Πρώτην φροντίδα διὰ παντὸς | 4κεκτημένοι περὶ τῆς συσστάσεως τῶν ἁγίων τοῦ Θ(εο)ῦ ἐκκλησιῶν ἐπ’ αὐταῖς ταῦτα προϊέναι βουλόμεθα ὅσα πρὸς παραμυθείαν αὐτῶν καὶ συσστατικὴν τυγχάννουσιν πρόνοιαν · ἐντεῦθεν γὰρ | 5πεπίσμεθα καὶ τὸν στέψαντα ἡμᾶς Θ(εὸ)ν εὐαρεστούμενον ὑπερασπιστὴν ἀεὶ γίνεσθαι τῆς ἡμῶν εὐσεβείας καὶ τὰ̣ς κατ’ ἐ(χθ)ρῶν δαψιλῶς ἡμῖν ἐπιχωρηγεῖν νίκας · ἐπεὶ οὖν παραγεναμένων |6ἡμῶν ἐν ταύτῃ τῇ Θεσσαλονικέων πόλει μετὰ τὴν τοῦ στέψαντος ἡμᾶς Θ(εο)ῦ ὑπέρμαχον βοήθειαν πεῖραν σύμμαχον εἰληφότων ἡμῶν τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος | 7Δημητρίου ἐν τοῖς παρ’ ἡμῶν πραχθεῖσιν παρὰ{ρα} τῶν αὐτοῦ τε καὶ ἡμῶν πολεμίων διαφόροις πολέμοις, δίκαιον εἶναι κρίναντες ὡς συμμαχήσαντα ἡμῖν τοῖς τῆς |8εὐχαριστίας νῦν ἀνταμείψασθαι αὐτὸν δώροις, DONAMUS τῷ σεπτῷ αὐτοῦ ναῷ ἐν ᾦ καὶ τὸ ἅγιον αὐτοῦ ἀπόκειται λείψανον ἐμφανῶν τοῖς ἀποῦσιν τὴν οἰκείαν | 9βοήθειαν χαριζόμενος, πᾶσαν τὴν ἁλικὴν τὴν οὖσαν καὶ προσπαρακειμένην ἐν ταύτῃ τῇ Θεσσαλονικέων μεγαλοπόλει μετὰ πάντων τῶν ἀνηκόντων αὐτῇ |10ἐξ ὑπαρχῆς δικαίων ἐπὶ τὸ ἔχεσθαι τὸν αὐτὸν σεβάσμιον αὐτοῦ [ναὸν τ]ῆς αὐτῆς ἁλικῆς ἀπὸ τοῦ σεπτεμβρίου μηνὸς τῆς ἐνεστώσης δευτέρας ἐπινεμήσεως καὶ εἰς τοὺς | 11ἑξεῖς ἅπαντας καὶ διηνεκεῖς χρόνους κυριεύειν τε αὐτῆς καὶ δε[σπόζειν] καὶ πᾶσαν αὐτὴν εἰς οἰκεῖον ἀποφέρεσθαι κέρδος ὀνόματι φωταγωγίαν καὶ διαρίων |12τοῦ θειφιλοῦς κλήρου καὶ πάσης ἱερατικῆς ὑπουργίας, ἔτι δὲ κ[αὶ ὀνόματι ἀ]νανεώσεως τοῦ εἰρημένου σεπτοῦ ναοῦ, μὴ ὀφείλοντος τοῦ αὐτοῦ ἐνδόξου ναοῦ ἤγουν τοῦ κατ’ α[ὐτὸν] |13θεοφιλοῦς κλήρου καθ’ οἱονδήποτε τρόπον παρέχειν ἢ ἐπινοῗσθα[ι οἱα]νοῦν συντέλειαν ἕνεκεν τῆς παρὰ ἡμῶν γαληνότητος δεδωρημένης ἁλικῆς τῷ οἱῳδήποτε | 14στρατιωτοκῷ προσώπῳ διὰ τὸ ὡς εἵρηται ὑπὲρ τε φωταγ[ωγίας καὶ δι]α̣ρίων τοῦ θ̣ε̣οφιλοῦς κλήρου καὶ λοιπῆς ἐκκλησιαστικῆς χρείαν φιλοτιμηθῆναι αὐτῷ παρ’ ἡμῶ(ν) |15τὴν ποιαύτην ἅπασαν παντελευθέραν ἁλικὴν [ὥστε ἐντεῦθεν ἀδ]ια̣λ̣ε̣ίπτως λειτουργούμενον τὸν ἅγιον μεγαλομάρτυρα Δημήτριον πρεσβεύειν διὰ παντὸς | 16τῷ στέψαντι ἡμᾶς Θεῷ ὑπὲρ τῆς ἡμῶν εὐσεβοῦς βα[σιλείας, δηλουμέν]ων τῇ ἐπ[ι]δ̣ε̣ίξ̣ει καὶ μόνον τῆς παρούσης ἡμῶν εὐσεβοῦς δωρεᾶς.

"Donation divine, libéralement faite au saint et tout glorieux martyr Démétrius par le maître de tout l’Univers, Flavius Justinien, basileus couronné de Dieu et pacificateur, de la saline de notre cité de Thessalonique, gardée par Dieu, au temps de Pierre, notre très saint archevêque. Au nom du Seigneur et Maître Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, l’autokratôr bienfaisant, pacifique, Flavius Justinien, empereur fidèle en Jésus-Christ Dieu ; donation au vénéré temple du saint et glorieux mégalomartyr Démétrius dans lequel repose ses saintes reliques. Ayant toujours comme premier souci d’entretenir les saintes églises de Dieu, nous voulons que leur revienne tout ce qui contribue à les réconforter et à pourvoir à leur entretien. Par là, en effet, nous sommes persuadé que Dieu, qui nous a couronné, satis-fait, sera toujours le champion de notre piété et nous procurera en surabondance les victoires sur nos ennemis ; puisque donc nous nous sommes rendu dans cett ville des Thessaloniciens, et que, après avoir reçu dans les combats l’aide de Dieu qui nous a couronné, nous avons éprouvé l’alliance du saint mégalomartyr Démétrius dans les différentes guerres que nous avons menées contre ses ennemis qui sont aussi les nôtres, ayant pensé qu’il était juste, com-me il s’était fait notre allié, de lui donner, maintenant, en échange les dons de notre gratitu-de, DONAMUS à son vénéré temple, dans lequel repose ses saintes reliques qui, visiblement, dispensent leur aide particulière même à ceux qui sont loin, toute la saline qui est située près de cette grande ville des Thessaloniciens avec tous les droits qui s’y rattachent depuis le dé-but, afin que son susdit vénérable temple possède ladite saline depuis le mois de septembre de la précédente deuxième indictionn et qu’ensuite et à perpétuité il en soit le possésseur et maî-tre, et que tout son revenu lui soit accordé avec affectation au luminaire, à l’entretien du clergé cher à Dieu et à tout le service sacré, avec affectation encore aux réparation dudit vé-néré temple, ce même glorieux temple ou son clergé cher à Dieu ne devant d’aucune façon fournir ni être redevable d’aucune contribution au titre de la saline donnée par notre sérénité à aucun personnage militaire parce que, comme il a été dit, c’est pour le luminaire, l’entretien du clergé cher à Dieu et pour tout le reste du service ecclésiastique que nous lui avons libéralement accordé cette saline entièrement libre, de façon que, par là, le saint méga-lomartyr Démétrius, servi sans interruption, intercède toujours auprès de Dieu qui nous a couronné en faveur de notre pieuse royauté ; ces dispositions étant rendues manifestes par la seule production de notre présente pieuse donation. (Traduction J.-M. Spieser) "


Corpus_Macédoine_Thessalonique_133

Constantin VI et Irène (780-787)
Dernière édition : J.-M. SPIESER, TM, 5, 1973, p. 159, n° 9 (Pl. II, 1) et corrections, ID., TM, 7, 1979, p. 334, n° 9.

Monogramme Nord (fig.) : Κύριε βοήθη Κωνσταντίνου δεσπότου.
Monogramme Sud : Κύριε Εἰρήνης δεσπύνης.
Inscription Nord (fig.) et Sud : Χριστὲ βωήθη Θεοφίλου | ταπινοῦ ἐπισκόπου.

Théophile, évêque de Thessalonique.

"Seigneur, aide l’empereur Constantin ! Seigneur, aide l’impératrice Irène ! Christ, aide l’humble évêque Théophile !"


Corpus_Macédoine_Thessalonique_134

Léon VI et Alexandre (904) - Dédicace de la porte du rempart.
Dernière édition : J.-M. SPIESER, TM, 5, 1973, p. 162-163, n° 12 et Pl. III, 5-6, d’après la copie de Papagéorgiou et une relecture sur la pierre (quelques lettres sont devenues invisibles).

Ἀνεκενίσθη ἐπὶ Λέοντος καὶ Ἀλεξάνδρου τῶν αὐταδέλφων καὶ αὐτοκρατόρων καὶ φιλοχρίστων ἡμῶν βασιλέων καὶ ἐ[πὶ Νικολάου τοῦ] οἰκουμενικοῦ ἡμῶν πατριάρχου.
Ἀνεκενίσθη ἐπὶ Λέοντος βασιλικοῦ πρωτοσπαθαρίου καὶ στρατιγῶ Θεσσαλονίκης τοῦ Χιζιλάκη καὶ ἐπὶ Ἰωάννου ἐρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ ἐντοπίου.

Nicolas, patriarche oecuménique. Léon Chitzilaki, protospathaire impérial et stratège de Thessalonique. Jean l'indigène, archevêque de Thessalonique.

"(La porte) a été restaurée au temps de Léon et d’Alexandre, les deux frères, autocrates, nos basileis qui aiment/aimant le Christ, et au temps de Nicolas notre patriarche œcuménique. A été restauré au temps de Léon Chitzilaki, prôtospathaire impérial et stratège de Thessalonique, et au temps de Jean l’indigène, archevêque de Thessalonique."


Corpus_Macédoine_Thessalonique_135

Basile II et Constantin VIII (1014-1015) - Dédicace de reconstruction d
E. MARKI, « Επιγραφή του Βασιλείου Βʹ Βοθλγαροκτόνος από το Μολυβό », 13e congrès panhellénique (29-31 mai 1992), Thessalonique, 1993, p. 134 ; idem, « ῾Ο ῎Αγιος Γεώργιος της Μεγάλης Γέφυρας και άγνωστη επιγραφὴ τοῦ Βασιλείου Βʹ Βουλγαροκτόνου », Μνήμη Μανόλη Ανδρόνικου, Thessalonique, 1997, p. 141-152.

Ἐκτίσθη τὸ τοιοῦτον ἐπὶ βασιλείας Βασιλείου καὶ Κωνσταντίνου μεγάλων βασιλέων καὶ αὐτοκρατόρων τῶν πορφυρογεννήτων παρὰ Διογένους πρωτοσπαθαριου καὶ κατεπάνω Θεσσαλονίκης τοῦ Φιλομᾶ ἔτους ͵σφκγʹ ἰνδικτιῶνος ιγʹ.

Diogène Philoma, prôtospathaire et katépan de Thessalonique

"A été construit cela sous le règne de Basile et Constantin les grands basileis et autocrates, porphyrogénètes, par Diogène Philoma prôtospathaire et katepan de Thessalonique l’an 6523, indiction 13 (=1014-1015)."


Corpus_Macédoine_Béroé/Irénopolis_136

Constantin VI et Irène (784) - Console en marbre
N SHARANKOV, D. YANKOV, « A 784 AD inscription of Constantine VI and Irene from Beroe-Irenopolis (modern Stara Zagora, south Bulgaria) », Archaeologia Bulgarica, 12/1, 2008, p. 76-86 d’où AE 2008 [2011], n° 1215 et SEG 58, 2008, n° 680.

+ Ἀνεκένησαν τὸ κάστρον τοῦτο οἱ τõν ὅλων δεσπότε Κωνσταντῖνος καὶ Ἠρίνη ὑπέρσοφοι καὶ πασέκυδοι ἄνακτυ Ῥομέων. Χριστόν γὰρ συλῶσιν πιστῇ πρόμαχον εἶνε τῇ πόλι. +

"Ce kastron a été reconstruit par les seigneurs de l’Univers, Constantin et Irène, très sages et très glorieux maîtres des Romains. Ils invoquent le Christ pour qu’il protège la pieuse cité."


haut de page